RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, ul. Plac Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: iodo@muzeum.turek.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań ustawowych, statutowych, promocyjnych, edukacyjnych, związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną, związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanych z ochroną Pani/Pana interesów, związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy muzeum, oraz dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, finansowych, doradczych, wspierających dochodzenie roszczeń,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, ale zawsze na podstawie przepisów prawa. Po upływie wyżej wymienionego okresu Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować odmową wykonania usług,

10) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

11) administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Ze względu na ochronę prywatności zwiedzających prosimy o takie fotografowanie/filmowanie, które nie prowadzi do utrwalania wizerunku osób trzecich.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

- Marcin Boruciński

- iodo@muzeum.turek.pl

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.